Informace o školství

skola

Školství 

Informace o  Vykonávání péče o děti zaměstnanců vybraných profesí naleznete níže. ↓

V případě zjištění onemocnění Covid 19 ve Vašem zařízení u pracovníka, dítěte nebo žáka, prosím, okamžitě kontaktujte Mgr. Dagmar Veverkovou, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých, územní pracoviště Znojmo na tel. +420 778 744 946.

Provede s Vámi epidemiologické šetření ve vašem zařízení a sdělí Vám další pokyny.

Opatření PES pro oblast školství


Mateřské a základní školy 12. dubna 2021 opět přivítají ve třídách děti a žáky

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.:  MZDR 14600/2021 – 1/MIN/KAN  se do tříd mateřských škol a základních škol vrátí část dětí a žáků, a to
od 12. dubna 2021.

 Mateřské školy

  • umožněna přítomnost dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání, a to ve skupinách maximálně po 15 dětech
  • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátory pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu
  • od 12. dubna 2021 jsou mateřské školy povinny testovat děti 2x týdně antigenními testy, v případě dětí předškolního věku může být u testování přítomen jeho zákonný zástupce

Základní školy

  • umožněna přítomnost dětí v přípravných třídách
  • umožněna přítomnost žáků 1. stupně, a to v rotačním systému (jeden týden prezenční výuka, druhý týden distanční výuka)
  • umožněna přítomnost žáků základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • žáci 2. stupně se dále vzdělávají distančně
  • od 12. dubna 2021 jsou základní školy povinny testovat děti 2x týdně antigenními testy, v případě žáků 1. a 2. tříd může být u testování přítomen jeho zákonný zástupce

 

Bližší informace o organizaci testování, fungování školních družin a  školních jídelen získáte na webových stránkách jednotlivých mateřských a základních škol.

 

Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí je povinna zajistit každá mateřská i základní škola pro své kmenové žáky, a to od 12. dubna 2021.

Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

S požadavky na umístění dětí a žáků se obracejte na mateřské a základní školy, které běžně navštěvujete.


Důležité informace:

Manuál k provozu mateřských a základních škol od 12. dubna 2021

https://koronavirus.edu.cz/files/msmt-manual-k-provozu-skol-aktualizovany-k-rozeslani.pdf

 

Další informace a instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete na webu  TESTOVANI.EDU.CZ.

Leták pro žáky

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf

Leták pro rodiče

https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf


 

Zápis do základních a mateřských škol

V souvislosti s mimořádnými opatřeními v boji proti koronaviru a onemocněním COVID-19 se v letošním roce budou zápisy konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zápisy do prvních tříd základních škol proběhnou 10. dubna, žádosti o přijetí dítěte je přitom nutné poslat příslušné základní škole, a to v termínu od 1. – 10. dubna. Zápisy do mateřských škol proběhnou 6. května, žádosti  přijetí je nutné poslat mateřským školám v termínu 3. – 6. května.

Stránky pro zápis do 1. tříd (https://zszapis.muznojmo.cz/) jsou od pondělí 15. března přístupné pro generování žádostí.

Stránky pro zápis do mateřských škol (https://mszapis.muznojmo.cz/) jsou od čtvrtka 1. dubna přístupné pro generování žádostí.

Bližší informace k zápisům získají zákonní zástupci dětí přímo na webových stránkách jednotlivých základních a mateřských škol.

INFORMACE K ZÁPISŮM DO ZŠ

informacE K ZÁPISŮM DO MŠ 

 

V případě potřeby jakýchkoliv informací k vyplnění žádosti jsou všem k dispozici pracovníci odboru školství, kultury a památkové péče:

Marta Šulerová, marta.sulerova@muznojmo.cz, +420 777 562 996

Denisa Krátká, denisa.kratka@muznojmo.cz, +420 739 389 015

 

ke stažení:

manuál MŠMT – Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19 ze dne 24. srpna 2020

sdělení KHS JmK se sídlem v Brně týkající se problematiky výskytu onemocnění Covid-19 ve školách a školských zařízení